събота, 21 март 2015 г.

БЮДЖЕТ 2015. НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ В ГОДИНА НА МЕСТНИ ИЗБОРИ

КАКВО Е ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ ?
     Това е нормативен документ, с който се приемат всички приходи и всички разходи на Общината, съгласно Закона за Държавния бюджет на Република България и Постановление № 8 от 16.01.2015г. за неговото изпълнение и Закона за Публичните Финанс, който измести Закона за Общинските Бюджети.
Трябва да знаем, разработването на бюджета е сложен процес и не се съставя спонтанно. Първо се изготвя дългосрочна прогноза 2015-2017г., след това Проектобюджет и накрая
Бюджета.

 Бюджета се съставя изцяло на основание Закона за Публичните Финанси /чл.82/- модерен закон, който изисква публичност и прозрачност. Общинският бюджет е визитката на Общината. Като част от Държавния бюджет, трябва да се подчинява на три основни принципи:  Провеждане на политика за финансова стабилност.
 Ефективно усвояване на европейските фондове.
 Предприемане на действия за оптимизация на административната структура.
 Важните моменти за Общинския бюджет са следните:
 1.Това е последна година за приключване на проектите от стария период и общината ще трябва да осигури съфинансиране.
2.Изборна година
 3.Година между два програмни периода.
 4.Поредна година със загуби на приходи и повече поети ангажименти.
5.Невъзможност за поемане на дългосрочен дълг.
Бюджетът на Общината се приема с решение на Общинския съвет, след публично обсъждане и разглеждане от всички комисии. Също така, когато се изготвя Общинския бюджет, както Общинска администрация, която го предоставя в Общински съвет, както и общинските съветници, трябва да са запознати с всички нормативни документи /закони, наредби и правилници/, касаещи бюджета. Така например:
 1.Съгласно Закона за Държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Постановлението за неговото изпълнение, се определят какви видове приходи постъпват и за какви разходи ще се разходват в Общинския бюджет.
 Приходите са два вида: Собствени и Субсидия от Централния бюджет.
- Собствените приходи са Данъчни и Неданъчни./Ето защо много пъти се казва , че Бюджета е на данъкоплатеца и всеки гражданин трябва да участва в неговото планиране./ Те се използват за издръжка на местните дейности.
- Субсидия от Централния бюджет – това са сумите , които са осигурени от Държавата за т.н.Държавни дейности.
  Планираните разходи в Общинския бюджет са необходими за заплати и издръжка на 9 бр. функции :
 - Общинска администрация
 - Отбрана и сигурност
 - Образование
 - Социални дейности
 - Здравеопазване
 - БКС дейности
- Култура
 - Други дейности по икономиката
- Друго финансиран
2.Съгласно Закона за Общинския Дълг, се определя размера на общинския дълг, който не може да бъде повече от 15 % от общата сума на Собствените приходи и Общата изравнителна субсидия/получава се от Републиканския бюджет за подпомагане на местните дейности/ по последния изпълнен отчет.
 3.Законът за публичните финанси е закона по който се съставя, приема и изпълнява Бюджета, който е годишен финансов план на Общината и Баланс между получените Приходи и извършените Разходи. Съгласно този закон, максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината не могат да надвишават 30 на сто от средногодишните разходи за последните четери години.
 Бюджетът на Общината се публикува на интернет страницата на Общината в срок до 10 работни дни след приемането му от Общинския съвет.
БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА 2015 Г.В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ:
 Приетият бюджет е 12 650 000, 00 лв./дванадесет милиона, шестотин и петдесет хиляди лева/ Когато се изготвя бюджет, освен че се спазват всички нормативни документи, много важно е да се има в предвид изпълнението на Бюджета за предходната година/което трябва да бъде база/, ако няма структурни промени.
 В Община Септември първо е приет Бюджета за 2015 г. , а на следваща сесия Отчет за 2014г./“Каруцата пред коня“/. След като Общинския съвет не е бил запознат с изпълнението на Бюджета за 2014г. как така с мнозинство прие Бюджета за 2015г. Как ще даде отговор на данъкоплатеца, че приходите няма да покрият разходите през последното тримесечие на годината. Или както казваме експертите, Бюджетът е приет с „кух обем“, който води до ДЕФИЦИТ.
1.Данъчните приходи за 2015 г. са запазени спрямо тяхното изпълнение през 2014 г. 2.Неданъчните приходи са завишени със 164 %./в стойност - 1 117 492,00 лв./.Това ще изиграе лоша шега на събираемостта на приходите.
При получени приходи през 2014 г. от продажби на активи 347 486,00 лв., за 2015г. са заложени 1 288 230,00 лв.-увеличението е почти четири пъти / 371 %.
 3.Трансферите са намалени спрямо изпълнението през 2014г., но през годината ще се получат допълнителни в зависимост от политиката на държавата.
4.Увеличени са временните безлихвени заеми със 761 хил.лв. Тези средства могат да се получат от средства по проекти, но трябва и да се върнат или по - точно да се вложат в дадения проект. Това не е сигурен приходоизточник на бюджета.
5.Много интересни са приходите, заложени като Финансови активи планувани за 2015г. са
 1 757 952,00 лв. при изпълнение на същите за 2014 г. – 437 798,00лв./със 400% в повече/.
От къде ще дойдат според разчетите на Общинска администрация, гласувани от Общинския съвет:
- получаване на дългосрочни заеми от банки – 250 000,00 лв.
 - погасяване на краткосрочни заеми от банки - /-/ 41 445,00 лв.
 -получаване на краткосрочни заеми от страната-1 600 000,00 лв.
 -получаване на дългосрочни заеми от страната – 550 000,00 лв.
 -погасяване на дългосрочни заеми в страната- /-/ 600 603,00 лв.
 -гаранции и депозити за връщане - /-/ 96 340,00 лв.
-средства от преходен остатък за училищата – 350 593,00 лв.
Общо ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА Е 2 013 205,00 лв. Дефицитът е обвързан с Общинския дълг. Защо? За да се покрие дефицита или недостига се ползват кредити. Да, но има законови разпоредби за тях:
Първо: През изборна година, не се позволяват дългосрочни кредити.
 Второ: Съгласно Закона за Общинските финанси,се планира дълг не повече от 15 % върху Собствените приходи и Изравнителната субсидия. През 2014 г. те са в размер на 820 хил. лв. А заложения дълг в Бюджет 2015 г.е два милиона и тринадесет хиляди лв./сбор от няколко вида дългосрочни и краткосрочни заеми и други суми/, което е завишено почти три пъти. Няма нужда да се коментират разходите - те са равни на приходите, разпределени са по функции, но през 2015 г. с този приет Бюджет, няма да се осигурят необходимите приходи за покриване на разходите и ще се формира още по-голям дефицит спрямо 2014 г. В Отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2014г., предоставен на Общинския съвет за разглеждане и приемане, Просрочените задължения са 3 397 444,00 лв .Очакваните задължения, съгласно така приетия бюджет ще бъдат около 1 200 000,00 лв. или общо с останалите в края на 2014 г. ще достигнат 4 597 444,00 лв.през 2015 г. Ето, толкова ще дължим за годината, уважаеми съграждани! Според изложеното по-горе / на основание Отчет 2014 г и Бюджет 2015 г./ предоставени от Общинска администрация и гласувани от Общинският съвет, последното тримесечие на 2015г. няма да има необходимите приходи, планувани в новия бюджет за покриване на необходимите разходи.
С Бюджета за 2015г. е приет и Поименен списък за Капиталовите разходи за 2015 г. Те са
30 817 511,00 лв.- два бюджета и половина на Община Септември.
Източниците за финансиране са следните:
1.Собствени приходи/ако се изпълнят/- 890 839.00 лв.
2.Целева субсидия/тя е сигурна/ - 413 000,00 лв.
3.Финансирани проекти - 550 000,00 лв.
4.Други - 29 023 272,00 лв.
 Какво значи други? Това са суми, които не са гарантирани. За тях трябва да се работи много. Но опасното е, че ще се подпишат договори с изпълнители след провеждане на Обществени поръчки и няма да има средства за разплащане. До тук! Да мисли Общинска администрация, която е изготвила Бюджета , Общинският съвет, който го е гласувал единодушно и новият кмет през следващия мандат. Също и ние, обикновените граждани, които не сме проявили интерес при обсъждането на този Бюджет.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Уважаеми гости, в случай, че не разполагате с Google профил, от падащото меню изберете опцията "Анонимен", след което публикувайте коментара си. Друг вариант е също от падащото меню да изберете "Име и URL адрес", да посочите такива и тогава да коментирате. Благодарим ви и ви желаем приятни и интересни мигове в нашия блог!