сряда, 25 март 2015 г.

Размисли за статията „Бюджет 2015г. на Община Септември в годината на местните избори”


От Борислав Раков

Да! Бюджетът на общината се съставя, съгласно изискванията на Закона за публичните финанси. Но трябва да отговорим на модерния днес въпрос, а именно въпросът КОЙ ? Кой състави този бюджет с /„кух обем”, който води до дефицит/? Кои общински съветници дадоха своя глас за бюджет 2015 г. водещ нашата община  към нищета и бедност?
Освен цитираните принципи в статията бих добавил и още няколко, съгласно изискванията на чл. 20 от ЗПФ.
1. отчетност и отговорност - публичните финанси се управляват по начин, който гарантира отчетността и отговорността на разпоредителите с бюджети;
2. икономичност - придобиването с най-малки разходи на необходимите ресурси за осъществяване дейността на бюджетните организации при спазване на изискванията за качество на ресурсите;
3. ефикасност - постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване дейността на бюджетните организации;
4. ефективност - степента на постигане целите на бюджетните организации при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от тяхната дейност;
5. прозрачност - създаване на възможност за информираност на обществото чрез осигуряване на публичен достъп до информация за макроикономическите и бюджетните прогнози, до данни относно текущото изпълнение на консолидираната фискална програма, както и за използваните методологии/допускания, залегнали при тяхното изготвяне;
6. устойчивост - поддържане на текущи нива на приходите и разходите без риск за платежоспособността на държавата или за способността за покриване на задължения в дългосрочен план;
7. законосъобразност - спазване на приложимото законодателство, на вътрешните актове и на договорите.
            Спазени ли са тези принципи при изготвянето на Бюджет 2015г. на община Септември??? Отговорът е НЕ.
            Съгласно чл. 84 от ЗПФ Кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет по показателите  със съдействието на кметовете на кметства  на базата на:
1. одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с общините, както и одобрената бюджетна прогноза по чл. 83, ал. 2 от ЗПФ;
2. указанията по чл. 67, ал. 6 и чл. 82, ал. 4 от ЗПФ;
3. разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности съобразно съответните специални закони;
4. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;-има ли такива задължения нашата община?
5. прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;
6. задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;
7. задълженията по национални и регионални програми и проекти;
8. други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа;
9. други оценки и прогнози.
            Кметът на общината организира и съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета на общината, съгласно изискванията на чл. 82 от ЗПФ.
 В бюджетната прогноза за местните дейности се включват и прогнози за:
1. общинските сметки за средствата от Европейския съюз - по основни показатели;
2. динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината;
3. приходите, разходите и останалите показатели по чл. 14 за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет;
4. финансите на контролираните от общината дружества и други лица, включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз;
5. очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, включително за лицата по т. 3 и 4 от публично-частни партньорства и концесии за срока на прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата.
Тази бюджетна прогноза трябва да е три/3/ годишна.
Направено ли беше това в нашата община? Кой ти мисли три година напред.Ние дори не знаем какво ще правим утре.Свърши ли си добросъвестно, компетентно и с грижата на добър стопанин нашият Кмет задълженията си в качеството си на  съставител на Бюджета за 2015г. на нашата община ?Той е ръководителя, той носи управленската отговорност.
"Управленска отговорност" е задължението на ръководителите на организациите  да осъществяват всяко свое действие, спазвайки принципите за добро финансово управление, законосъобразност и прозрачност, включително да се отчитат за действията си и резултатите от тях пред тези, които са им възложили управленската отговорност.
 "Добро финансово управление" е изискването публичните средства да се разходват и управляват икономично, ефективно и ефикасно.Бюджет 2015 г. дава ли възможност за спазване принципите за добро финансово управление???
За дълга.
Може ли днес някой да каже с категорична точност колко са точно задълженията на нашата община- пет/5/ млн. лв., шест /6/ млн.лв. или друго число.Дори да вземем малкото число това се равнява на 40% от годишният ни бюджет!!!Какъв е рискът новият Кмет и общинските съветници да започнат управлението си есента със запорирани сметки на Общината?-1%,10%,20%,50%,80% .
            Общинският дълг е дългът, определен съгласно регламент на съвета/ЕО/ №479/2009 от 29 май за прилагане на протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към договора за създаване на Европейската общност, който се поема и изплаща от общинския бюджет.Той се формира от емисиите на общински книжа, дълга поет с договори за общински заеми, дълга на общинските предприятия по чл.52 от Закона за общинската собственост, изискуеми общински гаранции, безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до въстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от ЕС, задълженията по търговски кредити и финансов лизинг над две години.
Да се прави разлика с понятията „Задължения за разходи”-това са наличните към съответния отчетен период парични задължения за разходи, с изключенията на задълженията за разходи на персонал, пенсии, лихви по дълга/включително по гарантирания от държавата и от общините дълг/, за дънъци и др. публични вземания и „нови задължения за разходи”-това за паричните задържения за разходи, които възникват през текущата година, независимо от това ДАЛИ СА ПЛАТЕНИ, с изключение на задълженията за персонал, пенсии, лихви по дълга, за данъци и др. публични вземания.Съгласно ЗПФ максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
Общинския съвет одобрява и размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година.  При приемането на отчета на бюджета за 2014г. да се установи   размера на просрочените  задължения  разплатени от текущата /2014 г./ Има или няма разплатени такива просрочени задължение и спазва ли се изпълнението на общинския бюджет за 2014г. от кмета на общината,съгласно изискванията на чл.122 от ЗПФ. Ако има- колко са разплатени.Ако няма- как ще се поеме отговорността за неспазването на закона.В бюджет 2015 г .е определен  размерът на просрочените задължения от 2014
г. - 1 201 669,00 лв. които трябва да бъдат разплатени от бюджета за 2015г. съгласно план-график.Много стриктно трябва да се следи от общинските съветници и местната общност  спазва ли се план-графика за обслужване на просрочените задължения.
Колкото до „кухите обеми”-това е дълголетна традиция в нашата община.Бюджет 2015г. НЕ е изключение.  За първи път имаме такова драстично увеличение на „фиктивни приходи”- от такси; др. услуги и права, предоставяне от общината;разпореждане с общинско имущество.Драстичното увеличение е процентно отразено в статията.
Всичко това се правеше години наред за да нямаме отрицателно бюджетно салдо-„да вържем бюджета”.Лъжехме се взаимно- кметове, общинските съветници и данакоплатци.Льжите днес излизат наяве- огромен бюджетен дефицит  и никой незнаещ точно колко общински дълг има нашата община.Това е така защото отрицателното бюджетно салдо се финансира със заем.Лесно се взима, но трудно се връща.Още по-лесно е пък да не се плаща.Но идва времето когато кредиторите ще си поискат парите/блокиране на сметките/Да му мислят следващите управници, които ще изберем  есента.

Стигнахме и до приемането на бюджета. Приема се от Общинския съвет или по-точно казано от общинските съветници. Общинският съвет се състои от 21 бр. Общински съветници.Не е гласуван единодушно, както е написано в статията.Съгласно решение №1004 от 16.02.2015г. на Общинския Съвет, бюджет 2015г. е приет със 13 гласа от присъстващите 16 бр. общински съветници.Само трима общински съветници са имали смелостта да кажат НЕ на един бюджет с фиктивни приходи, с огромни финансови задължения,неизпълним по отношение на приходите, без перспективи за благополучие,обричащ ни на бедност.

събота, 21 март 2015 г.

БЮДЖЕТ 2015. НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ В ГОДИНА НА МЕСТНИ ИЗБОРИ

КАКВО Е ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ ?
     Това е нормативен документ, с който се приемат всички приходи и всички разходи на Общината, съгласно Закона за Държавния бюджет на Република България и Постановление № 8 от 16.01.2015г. за неговото изпълнение и Закона за Публичните Финанс, който измести Закона за Общинските Бюджети.
Трябва да знаем, разработването на бюджета е сложен процес и не се съставя спонтанно. Първо се изготвя дългосрочна прогноза 2015-2017г., след това Проектобюджет и накрая
Бюджета.

 Бюджета се съставя изцяло на основание Закона за Публичните Финанси /чл.82/- модерен закон, който изисква публичност и прозрачност. Общинският бюджет е визитката на Общината. Като част от Държавния бюджет, трябва да се подчинява на три основни принципи:  Провеждане на политика за финансова стабилност.
 Ефективно усвояване на европейските фондове.
 Предприемане на действия за оптимизация на административната структура.
 Важните моменти за Общинския бюджет са следните:
 1.Това е последна година за приключване на проектите от стария период и общината ще трябва да осигури съфинансиране.
2.Изборна година
 3.Година между два програмни периода.
 4.Поредна година със загуби на приходи и повече поети ангажименти.
5.Невъзможност за поемане на дългосрочен дълг.
Бюджетът на Общината се приема с решение на Общинския съвет, след публично обсъждане и разглеждане от всички комисии. Също така, когато се изготвя Общинския бюджет, както Общинска администрация, която го предоставя в Общински съвет, както и общинските съветници, трябва да са запознати с всички нормативни документи /закони, наредби и правилници/, касаещи бюджета. Така например:
 1.Съгласно Закона за Държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Постановлението за неговото изпълнение, се определят какви видове приходи постъпват и за какви разходи ще се разходват в Общинския бюджет.
 Приходите са два вида: Собствени и Субсидия от Централния бюджет.
- Собствените приходи са Данъчни и Неданъчни./Ето защо много пъти се казва , че Бюджета е на данъкоплатеца и всеки гражданин трябва да участва в неговото планиране./ Те се използват за издръжка на местните дейности.
- Субсидия от Централния бюджет – това са сумите , които са осигурени от Държавата за т.н.Държавни дейности.
  Планираните разходи в Общинския бюджет са необходими за заплати и издръжка на 9 бр. функции :
 - Общинска администрация
 - Отбрана и сигурност
 - Образование
 - Социални дейности
 - Здравеопазване
 - БКС дейности
- Култура
 - Други дейности по икономиката
- Друго финансиран
2.Съгласно Закона за Общинския Дълг, се определя размера на общинския дълг, който не може да бъде повече от 15 % от общата сума на Собствените приходи и Общата изравнителна субсидия/получава се от Републиканския бюджет за подпомагане на местните дейности/ по последния изпълнен отчет.
 3.Законът за публичните финанси е закона по който се съставя, приема и изпълнява Бюджета, който е годишен финансов план на Общината и Баланс между получените Приходи и извършените Разходи. Съгласно този закон, максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината не могат да надвишават 30 на сто от средногодишните разходи за последните четери години.
 Бюджетът на Общината се публикува на интернет страницата на Общината в срок до 10 работни дни след приемането му от Общинския съвет.
БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА 2015 Г.В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ:
 Приетият бюджет е 12 650 000, 00 лв./дванадесет милиона, шестотин и петдесет хиляди лева/ Когато се изготвя бюджет, освен че се спазват всички нормативни документи, много важно е да се има в предвид изпълнението на Бюджета за предходната година/което трябва да бъде база/, ако няма структурни промени.
 В Община Септември първо е приет Бюджета за 2015 г. , а на следваща сесия Отчет за 2014г./“Каруцата пред коня“/. След като Общинския съвет не е бил запознат с изпълнението на Бюджета за 2014г. как така с мнозинство прие Бюджета за 2015г. Как ще даде отговор на данъкоплатеца, че приходите няма да покрият разходите през последното тримесечие на годината. Или както казваме експертите, Бюджетът е приет с „кух обем“, който води до ДЕФИЦИТ.
1.Данъчните приходи за 2015 г. са запазени спрямо тяхното изпълнение през 2014 г. 2.Неданъчните приходи са завишени със 164 %./в стойност - 1 117 492,00 лв./.Това ще изиграе лоша шега на събираемостта на приходите.
При получени приходи през 2014 г. от продажби на активи 347 486,00 лв., за 2015г. са заложени 1 288 230,00 лв.-увеличението е почти четири пъти / 371 %.
 3.Трансферите са намалени спрямо изпълнението през 2014г., но през годината ще се получат допълнителни в зависимост от политиката на държавата.
4.Увеличени са временните безлихвени заеми със 761 хил.лв. Тези средства могат да се получат от средства по проекти, но трябва и да се върнат или по - точно да се вложат в дадения проект. Това не е сигурен приходоизточник на бюджета.
5.Много интересни са приходите, заложени като Финансови активи планувани за 2015г. са
 1 757 952,00 лв. при изпълнение на същите за 2014 г. – 437 798,00лв./със 400% в повече/.
От къде ще дойдат според разчетите на Общинска администрация, гласувани от Общинския съвет:
- получаване на дългосрочни заеми от банки – 250 000,00 лв.
 - погасяване на краткосрочни заеми от банки - /-/ 41 445,00 лв.
 -получаване на краткосрочни заеми от страната-1 600 000,00 лв.
 -получаване на дългосрочни заеми от страната – 550 000,00 лв.
 -погасяване на дългосрочни заеми в страната- /-/ 600 603,00 лв.
 -гаранции и депозити за връщане - /-/ 96 340,00 лв.
-средства от преходен остатък за училищата – 350 593,00 лв.
Общо ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА Е 2 013 205,00 лв. Дефицитът е обвързан с Общинския дълг. Защо? За да се покрие дефицита или недостига се ползват кредити. Да, но има законови разпоредби за тях:
Първо: През изборна година, не се позволяват дългосрочни кредити.
 Второ: Съгласно Закона за Общинските финанси,се планира дълг не повече от 15 % върху Собствените приходи и Изравнителната субсидия. През 2014 г. те са в размер на 820 хил. лв. А заложения дълг в Бюджет 2015 г.е два милиона и тринадесет хиляди лв./сбор от няколко вида дългосрочни и краткосрочни заеми и други суми/, което е завишено почти три пъти. Няма нужда да се коментират разходите - те са равни на приходите, разпределени са по функции, но през 2015 г. с този приет Бюджет, няма да се осигурят необходимите приходи за покриване на разходите и ще се формира още по-голям дефицит спрямо 2014 г. В Отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2014г., предоставен на Общинския съвет за разглеждане и приемане, Просрочените задължения са 3 397 444,00 лв .Очакваните задължения, съгласно така приетия бюджет ще бъдат около 1 200 000,00 лв. или общо с останалите в края на 2014 г. ще достигнат 4 597 444,00 лв.през 2015 г. Ето, толкова ще дължим за годината, уважаеми съграждани! Според изложеното по-горе / на основание Отчет 2014 г и Бюджет 2015 г./ предоставени от Общинска администрация и гласувани от Общинският съвет, последното тримесечие на 2015г. няма да има необходимите приходи, планувани в новия бюджет за покриване на необходимите разходи.
С Бюджета за 2015г. е приет и Поименен списък за Капиталовите разходи за 2015 г. Те са
30 817 511,00 лв.- два бюджета и половина на Община Септември.
Източниците за финансиране са следните:
1.Собствени приходи/ако се изпълнят/- 890 839.00 лв.
2.Целева субсидия/тя е сигурна/ - 413 000,00 лв.
3.Финансирани проекти - 550 000,00 лв.
4.Други - 29 023 272,00 лв.
 Какво значи други? Това са суми, които не са гарантирани. За тях трябва да се работи много. Но опасното е, че ще се подпишат договори с изпълнители след провеждане на Обществени поръчки и няма да има средства за разплащане. До тук! Да мисли Общинска администрация, която е изготвила Бюджета , Общинският съвет, който го е гласувал единодушно и новият кмет през следващия мандат. Също и ние, обикновените граждани, които не сме проявили интерес при обсъждането на този Бюджет.

четвъртък, 12 март 2015 г.

„И НИЙ СМЕ ДАЛИ НЕЩО НА СВЕТА… „

Първи Конгрес на ловджиите, август 1898г., с Георги Христович

Ловното дружество в гр. Септември- едно от първите дружества в България

 Първото Ловно дружество в Септември /тогава с. Сараньово/ възниква още в далечната 1898г. Дружеството се казва „Ястреб“ и негов председател е Михал Грозданов от с. Ковачево, касиер на първото ловно дружество е Стоимен Кузев от с. Сараньово.

Ранното възникване на Ловно дружество в Септември е свързано с Георги Христович, който тогава притежава къща в Сараньово и е един от най- активните участници и организатори в създаването на първо Софийското ловно дружество „Сокол“ през 1893г. Учен, зоолог и общественик, Георги Христович публикува десетки материали за безконтролното бракониерство в земите на следосвобожденска България, проявява активна обществена позиция по проблемите на лова изобщо, както и за опазването на дивеча в България. По негова инициатива, в сп. „Природа“, на което автор и издател е самият Христович , е публикувано „Възвание“ към българските ловци за учредяване на дружества в България и за обединяване в една обща организация. През 1898г., месец август, на Първия конгрес на ловците в България се поставят основите на Ловния съюз в България с председател Георги К. Христович. Ловното дружество „Ястреб“, с. Сараньово, възниква само месец преди Конгреса и е едно от около 35-те дружества в България, учредени в онези години. На Конгреса присъстват 66 представители на ловни дружества от цялата страна, а уникална автентична снимка, запазена и до днес от наследниците на Христович, показва част от участниците в това събитие, с поименен списък, приложен към снимката, който дава подробна информация за имената на делегатите на Конгреса.
Общественополезните дела на големия български учен за град Септември не се изчерпват само с приноса му към ловното дело. Заслугите на Георги Христович са в областта на развитието на винопроизводството в Сараньово, дарителска и активна гражданска позиция.
На днешната дата, 12 март, през 1926г. в дома си в с. Сараньово почива Георги К. Христович, изпратен от местни жители, ловци и природолюбители. Погребан е в двора на църквата „Св. Вмчк. Харалампий“ , както се полага на заслужил мирянин


 И. Кърджийска
част от Устава с имената на членовете
                      
Ловен билет от 1912г- обложка