сряда, 25 март 2015 г.

Размисли за статията „Бюджет 2015г. на Община Септември в годината на местните избори”


От Борислав Раков

Да! Бюджетът на общината се съставя, съгласно изискванията на Закона за публичните финанси. Но трябва да отговорим на модерния днес въпрос, а именно въпросът КОЙ ? Кой състави този бюджет с /„кух обем”, който води до дефицит/? Кои общински съветници дадоха своя глас за бюджет 2015 г. водещ нашата община  към нищета и бедност?
Освен цитираните принципи в статията бих добавил и още няколко, съгласно изискванията на чл. 20 от ЗПФ.
1. отчетност и отговорност - публичните финанси се управляват по начин, който гарантира отчетността и отговорността на разпоредителите с бюджети;
2. икономичност - придобиването с най-малки разходи на необходимите ресурси за осъществяване дейността на бюджетните организации при спазване на изискванията за качество на ресурсите;
3. ефикасност - постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване дейността на бюджетните организации;
4. ефективност - степента на постигане целите на бюджетните организации при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от тяхната дейност;
5. прозрачност - създаване на възможност за информираност на обществото чрез осигуряване на публичен достъп до информация за макроикономическите и бюджетните прогнози, до данни относно текущото изпълнение на консолидираната фискална програма, както и за използваните методологии/допускания, залегнали при тяхното изготвяне;
6. устойчивост - поддържане на текущи нива на приходите и разходите без риск за платежоспособността на държавата или за способността за покриване на задължения в дългосрочен план;
7. законосъобразност - спазване на приложимото законодателство, на вътрешните актове и на договорите.
            Спазени ли са тези принципи при изготвянето на Бюджет 2015г. на община Септември??? Отговорът е НЕ.
            Съгласно чл. 84 от ЗПФ Кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет по показателите  със съдействието на кметовете на кметства  на базата на:
1. одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с общините, както и одобрената бюджетна прогноза по чл. 83, ал. 2 от ЗПФ;
2. указанията по чл. 67, ал. 6 и чл. 82, ал. 4 от ЗПФ;
3. разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности съобразно съответните специални закони;
4. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;-има ли такива задължения нашата община?
5. прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;
6. задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;
7. задълженията по национални и регионални програми и проекти;
8. други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа;
9. други оценки и прогнози.
            Кметът на общината организира и съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета на общината, съгласно изискванията на чл. 82 от ЗПФ.
 В бюджетната прогноза за местните дейности се включват и прогнози за:
1. общинските сметки за средствата от Европейския съюз - по основни показатели;
2. динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината;
3. приходите, разходите и останалите показатели по чл. 14 за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет;
4. финансите на контролираните от общината дружества и други лица, включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз;
5. очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, включително за лицата по т. 3 и 4 от публично-частни партньорства и концесии за срока на прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата.
Тази бюджетна прогноза трябва да е три/3/ годишна.
Направено ли беше това в нашата община? Кой ти мисли три година напред.Ние дори не знаем какво ще правим утре.Свърши ли си добросъвестно, компетентно и с грижата на добър стопанин нашият Кмет задълженията си в качеството си на  съставител на Бюджета за 2015г. на нашата община ?Той е ръководителя, той носи управленската отговорност.
"Управленска отговорност" е задължението на ръководителите на организациите  да осъществяват всяко свое действие, спазвайки принципите за добро финансово управление, законосъобразност и прозрачност, включително да се отчитат за действията си и резултатите от тях пред тези, които са им възложили управленската отговорност.
 "Добро финансово управление" е изискването публичните средства да се разходват и управляват икономично, ефективно и ефикасно.Бюджет 2015 г. дава ли възможност за спазване принципите за добро финансово управление???
За дълга.
Може ли днес някой да каже с категорична точност колко са точно задълженията на нашата община- пет/5/ млн. лв., шест /6/ млн.лв. или друго число.Дори да вземем малкото число това се равнява на 40% от годишният ни бюджет!!!Какъв е рискът новият Кмет и общинските съветници да започнат управлението си есента със запорирани сметки на Общината?-1%,10%,20%,50%,80% .
            Общинският дълг е дългът, определен съгласно регламент на съвета/ЕО/ №479/2009 от 29 май за прилагане на протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към договора за създаване на Европейската общност, който се поема и изплаща от общинския бюджет.Той се формира от емисиите на общински книжа, дълга поет с договори за общински заеми, дълга на общинските предприятия по чл.52 от Закона за общинската собственост, изискуеми общински гаранции, безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до въстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от ЕС, задълженията по търговски кредити и финансов лизинг над две години.
Да се прави разлика с понятията „Задължения за разходи”-това са наличните към съответния отчетен период парични задължения за разходи, с изключенията на задълженията за разходи на персонал, пенсии, лихви по дълга/включително по гарантирания от държавата и от общините дълг/, за дънъци и др. публични вземания и „нови задължения за разходи”-това за паричните задържения за разходи, които възникват през текущата година, независимо от това ДАЛИ СА ПЛАТЕНИ, с изключение на задълженията за персонал, пенсии, лихви по дълга, за данъци и др. публични вземания.Съгласно ЗПФ максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
Общинския съвет одобрява и размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година.  При приемането на отчета на бюджета за 2014г. да се установи   размера на просрочените  задължения  разплатени от текущата /2014 г./ Има или няма разплатени такива просрочени задължение и спазва ли се изпълнението на общинския бюджет за 2014г. от кмета на общината,съгласно изискванията на чл.122 от ЗПФ. Ако има- колко са разплатени.Ако няма- как ще се поеме отговорността за неспазването на закона.В бюджет 2015 г .е определен  размерът на просрочените задължения от 2014
г. - 1 201 669,00 лв. които трябва да бъдат разплатени от бюджета за 2015г. съгласно план-график.Много стриктно трябва да се следи от общинските съветници и местната общност  спазва ли се план-графика за обслужване на просрочените задължения.
Колкото до „кухите обеми”-това е дълголетна традиция в нашата община.Бюджет 2015г. НЕ е изключение.  За първи път имаме такова драстично увеличение на „фиктивни приходи”- от такси; др. услуги и права, предоставяне от общината;разпореждане с общинско имущество.Драстичното увеличение е процентно отразено в статията.
Всичко това се правеше години наред за да нямаме отрицателно бюджетно салдо-„да вържем бюджета”.Лъжехме се взаимно- кметове, общинските съветници и данакоплатци.Льжите днес излизат наяве- огромен бюджетен дефицит  и никой незнаещ точно колко общински дълг има нашата община.Това е така защото отрицателното бюджетно салдо се финансира със заем.Лесно се взима, но трудно се връща.Още по-лесно е пък да не се плаща.Но идва времето когато кредиторите ще си поискат парите/блокиране на сметките/Да му мислят следващите управници, които ще изберем  есента.

Стигнахме и до приемането на бюджета. Приема се от Общинския съвет или по-точно казано от общинските съветници. Общинският съвет се състои от 21 бр. Общински съветници.Не е гласуван единодушно, както е написано в статията.Съгласно решение №1004 от 16.02.2015г. на Общинския Съвет, бюджет 2015г. е приет със 13 гласа от присъстващите 16 бр. общински съветници.Само трима общински съветници са имали смелостта да кажат НЕ на един бюджет с фиктивни приходи, с огромни финансови задължения,неизпълним по отношение на приходите, без перспективи за благополучие,обричащ ни на бедност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Уважаеми гости, в случай, че не разполагате с Google профил, от падащото меню изберете опцията "Анонимен", след което публикувайте коментара си. Друг вариант е също от падащото меню да изберете "Име и URL адрес", да посочите такива и тогава да коментирате. Благодарим ви и ви желаем приятни и интересни мигове в нашия блог!