четвъртък, 3 април 2014 г.

За законите и правилниците ...

     
На Общинската  сесия, провела се на 27.03.2014г. ние, членовете на Гражданско сдружение „Загорово” искахме да поставим на дневен ред два въпроса, мотивирани и формулирани от гражданите на общината. Не бяхме спазили реда и срока от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и съответно нашите въпроси нямаше как да се поставят на дневен ред. Извиняваме се, ако с това сме нарушили процеса на работа или сме предизвикали някакво неудобство. Но сме и озадачени, от факта, че Правилникът трябва да се спазва само от гражданите.

Ето какво казва Правилникът на Общинския съвет мандат 2011-1015:

 „ЧЛ.17(1) 11. Председателят на Общ. съвет следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от общ. съвет.

12.Нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат или на официалната страница на общината.

Чл.109(1) Нормативите на общите нормативни актове на общ. съвет се разгласяват чрез официалната страница на общината в интернет, местните печатни издания.”

Чл.22.ал.2. от ЗМСМА: ”Актовете на Общин.съвет се разгласяват на населението на общината в срок по ал.1 (7-дневен) чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и по друг подходящ начин, определен в правилника по чл.21.ал.3. Чл.110(1) от Правилника на общ. съвет: „ Председателят на общ. съвет изготвя и внася за разглеждане 2 пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, които се разглеждат в открито заседание и се разгласяват на населението на общината. (3) Отчетът се публикува в поне един местен или регионален вестник и в официалната интернет страница на общината.

     Равносметка: -единствено датата на последната сесия беше известена на гражданите в срок, което е видно от сайта на общината - решенията на общ. съвет се публикуват след месец-два, видно също от официалния сайт на общината - последният публикуван отчет за дейността на общ. съвет е от... 2008 г.!!! Ами то излиза, че общинския съвет, мандат 2011-2015 въобще не е работил.

 Много, много жалко... Да видим сега... Кой спазва правилата и кой не!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Уважаеми гости, в случай, че не разполагате с Google профил, от падащото меню изберете опцията "Анонимен", след което публикувайте коментара си. Друг вариант е също от падащото меню да изберете "Име и URL адрес", да посочите такива и тогава да коментирате. Благодарим ви и ви желаем приятни и интересни мигове в нашия блог!